Podążaj za tym, który wie. (Wirgiliusz)

       

 

świadectwo charakterystyki energetycznej

 

 

analiza ekologiczna

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązkowa certyfikacja budynków istnieje od 1 stycznia 2009 roku a w obecnym stanie prawnym obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z art. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków  i dotyczy następujących budynków (lub ich części):

 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży;
 • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • wynajmowanych;
 • o pow. użytkowej pow. 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz organy administracji publicznej.

 

Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do użytkowania, gdy budynek zostanie wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek".

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie metodologii określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynku i jest prowadzony j przez ministra właściwego do spraw budownictwa.

Aktualny link do wykazu osób uprawnionych:  https://rejestrcheb.mib.gov.pl/rejestr-uprawnionych

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną (energia użytkowa) do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji a w budynkach użyteczności publicznej również oświetlenia, z uwzględnieniem sprawności systemów ogrzewania i c.w.u. (energia końcowa). Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię

Obok ustawowej nazwy "Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu" w języku  potocznym funkcjonuje nazwa "Certyfikat energetyczny". Obie nazwy odnoszą się do tego samego dokumentu.

Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej ustawodawca zwolnił następujące budynki ( art. 3 ust. 4 Ustawy):

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze  niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok)
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, oraz
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Cena za opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wizji lokalnej  i zależy od kompletności dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z certyfikowanym obiektem,  jak również od przeznaczenia i stopnia skomplikowania obiektu. Na wysokość ceny ma wpływ również stopień wyposażenia technicznego budynku.

Poniższe ceny netto są cenami orientacyjnymi:

 • Pojedyncze mieszkania w domach wielorodzinnych          od 50 zł   do 200 zł
 • Domy jednorodzinne (w tym segmenty)                         od 250 zł do 850 zł
 • Duże rezydencje                                                          od 1000 zł do 2000 zł
 • Budynki wielorodzinne ze wspólną inst. co                      od 600 zł
 • Pozostałe budynki                                                        wycena indywidualna

 

Wykonanie Projektowanej charakterystyki energetyczną budynku kosztuje od 250 do 550 zł a analizy ekologicznej tego samego budynku 150 zł netto.

Wszystkie zlecenia wykonujemy profesjonalnie w czasie kilku dni licząc od wizyty w certyfikowanym obiekcie. Zleceniobiorca otrzymuje oprawiony wydruk  świadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egzemplarzach  oraz plik .pdf na płycie CD. Każde zlecenie potwierdzone jest fakturą VAT.