Podążaj za tym, który wie. (Wirgiliusz)

       

 

 

Ślepy i nierozważny jest ten,

kto zdaje się na łaskę przypadku.  (Seneka)

O nas

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, BDG utworzyło w 2009 roku zespół doradztwa oraz usług energetycznych dla sektora publicznego, biznesowego a także dla osób prywatnych.


W ramach tego zespołu zajmujemy się opracowywaniem świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów oświatowych,  handlowych i przemysłowych sporządzone zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

Opracowujemy projektowane charakterystyki energetyczne i analizy ekologiczne wynikające z obowiązku określonego w  § 11 p. 2 u. 10 i 12 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonujemy  też:

 • audyty energetyczne budynków (termo modernizacyjne i remontowe) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r  (Dz.U. nr 43/2009  p. 346) po zmianach wprowadzonych dnia 3 września 2015 r ( Dz.U. 2015 poz. 1606) oraz z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji   i remontów (Dz. U. nr 223/2008 poz. 1459). W tym zakresie mieszczą się też audyty energetyczne lokalnego źródła ciepła .
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw  zgodne z Art. 36 i 37 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r o efektywności energetycznej Dz.U. z 2016 r. poz 831
 • audyty efektywności energetycznej zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  Dz.U. z 2016 r. poz 831
 • audyty efektywności ekologicznej zgodne z wytycznymi NFOŚ
 • audyty efektywności energetycznej dostarczania ciepła uzasadniające podłączenie obiektu do lokalnego źródła ciepła z pominięciem istniejącej sieci ciepłowniczej ( obowiązek wynikający z Art. 7b  Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. i Art. 25 u. 3 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2017.

 

Przygotowanie zawodowe:

 • ukończone studia na wydziale Inżynierii Sanitarnej (obecnie Inżynierii Środowiska) Politechniki Wrocławskiej w specjalności ogrzewanie i wentylacja,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie certyfikacja i audyt energetyczny na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej,
 • uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr W7/2/2009; wpisany na listę osób uprawnionych pod poz. 271
 • ukończone szkolenie audytorów energetycznych organizowane przez KAPE,
 • certyfikat Audytora Efektywności Energetycznej wystawiony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii,
 • systematyczny udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizowanych przez Fundacje Poszanowania Energii.

 

Członek zwyczajny  Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1338.

 

Do końca roku 2017 opracowaliśmy ponad 500 świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych, handlowych, gastronomicznych i użyteczności publicznej oraz kilkadziesiąt- różnego rodzaju -  audytów energetycznych.